Centrum Obsługi Klienta

Z Centrum Obsługi Klienta możesz się kontaktować od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 21.00.

Z telefonu stacjonarnego:
 801 44 55 66

(koszt według taryfy operatora)
Z telefonu komórkowego lub zagranicy:
 +48 61 8 461 461

(koszt według taryfy operatora)

Możesz do nas napisać E-MAIL POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY, a także ZOSTAWIĆ SWÓJ NUMER TELEFONU.
Napisz do nasW celu udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane w formularzu kontaktowym, w tym z zakresu zgłoszenia reklamacyjnego lub wniosku o skorzystanie z praw z zakresu danych osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu w jakim PLUS BANK S.A. będzie przetwarzał dane osobowe, w szczególności gdy zostanie podanie numer telefonu konsultant PLUS BANK S.A. może zadzwonić w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane w formularzu kontaktowym lub gdy zostanie podany adres poczty elektronicznej odpowiedź na pytania przekazane w formularzu kontaktowym może zostać udzielona drogą elektroniczną. Bez podania danych PLUS BANK S.A. nie będzie mógł udzielić odpowiedzi.

 1. Administratorem danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028), przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, zwany dalej „Bankiem”.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych, w sprawach dotyczących danych osobowych, można kontaktować się pisząc na adres „PLUS BANK S.A. - Inspektor Ochrony Danych, 04-028 Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A” lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na plusbank.pl („Kontakt z IOD”). Prawa przysługujące na gruncie RODO można realizować w szczególności pocztą tradycyjną, poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Banku lub drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na plusbank.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane do Banku, w tym udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, skargi, wnioski RODO – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank w postaci możliwości wykonania czynności w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, prowadzenia korespondencji lub udzielania odpowiedzi, a także na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Banku związanego w szczególności z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Bank, oraz podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów podmiotu danych, a także prawnie uzasadnionych interesów Banku, w postaci możliwości weryfikacji upoważniania do działania w imieniu podmiotu danych (o ile dotyczy);
  2. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank w postaci możliwości obrony roszczeń i odszkodowań;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz ochrony informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz danych osobowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz tajemnicy informacji;
  4. archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Banku.
 4. Dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:
  1. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Urząd Skarbowy, Arbiter bankowy;
  2. podmiotom, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych lub udostępnił te dane, np. dostawcom usług IT, firmom doradczym i audytorskim, kancelariom prawnym, firmom archiwizującym lub świadczącym usługi niszczenia dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.
 5. Dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez Bank;
  2. w zakresie realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez okres wynikający z tych przepisów;
  3. w zakresie obrony przed ewentualnymi roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń.
 7. Na podstawie RODO można skorzystać z następujących praw:
  1. żądania dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzanie lub ich usunięcia;
  2. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Bank przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Bank przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że Bank będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne Bankowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego, ale niezbędne do realizacji celu w jakim Bank będzie przetwarzał dane osobowe, w szczególności gdy zostanie podanie numer telefonu konsultant Banku może zadzwonić w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane w formularzu kontaktowym lub gdy zostanie podany adres poczty elektronicznej odpowiedź na pytania przekazane w formularzu kontaktowym może zostać udzielona drogą elektroniczną. Bez podania danych Bank nie będzie mógł udzielić odpowiedzi.
 10. Bank nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jednakże korzysta z profilowania.