Formularz kontaktowyW celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie przekazane w formularzu kontaktowym, zgłoszenie reklamacyjne, zamówiony kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta, celach marketingowych na podstawie dobrowolnej zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tego celu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w następujących celach:

zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i świadczonych usług przez PLUS BANK na podany adres e-mail lub numer telefonu.

zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług przez PLUS BANK np. na podany adres e-mail lub numer telefonu. Zgoda uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028), przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, zwany dalej „Bankiem”.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: PLUS BANK S.A. - Inspektor Ochrony Danych, 04-028 Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na www.plusbank.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – podstawą prawną jest udzielona zgoda;
  2. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank w postaci możliwości obrony roszczeń i odszkodowań;
  3. udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane do Banku, w tym udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank w postaci możliwości wykonania czynności w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub udzielania odpowiedzi na zgłoszenie, a także na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Banku związanego z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Bank;
  4. wykrycia i ograniczenia oszustw związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów Banku – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank w postaci możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i wykrywania oszustw;
  5. archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Banku polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Banku.
 4. Państwa dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:
  1. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Urząd Skarbowy, Arbiter bankowy;
  2. podmiotom, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT, firmy windykacyjne, firmy doradcze i audytorskie, kancelarie prawne, firmy archiwizujące, firmy świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, firmy zajmującej się marketingiem, wykonawcy innych usług przetwarzający dane w imieniu Banku;
  3. biurom informacji gospodarczej, Biurowi Informacji Gospodarczej S.A., nabywcom wierzytelności, innym bankom, instytucjom kredytowym i płatniczym, uczestnikom systemów płatności, podmiotom dostarczającym karty płatnicze dla Banku, zakładom ubezpieczeń;
  4. podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową, a także bankom lub innym instytucjom, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją czynności bankowych oraz na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę – niezwłocznie po zgłoszeniu cofnięcia zgody lub po ustaniu okresu na jaki zgoda została udzielona;
  2. w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez Bank;
  3. do czasu obrony ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń.
 7. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzanie lub ich usunięcia;
  2. żądania przeniesienia dostarczonych Bankowi danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody oraz przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Powyższe przeniesienie polega na otrzymaniu od Banku Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe;
  3. wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Bank przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Bank przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe w tych celach, chyba że Bank będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne Bankowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniesienia sprzeciwu, gdy Banku przetwarza dane osobowe w celach związanych z marketingiem bezpośrednim;
  5. do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizacje celu w jakim dane są podawane.
 10. Bank nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.