Centrum Obsługi Klienta

Z Centrum Obsługi Klienta możesz się kontaktować od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 21.00.

Z telefonu stacjonarnego:
 801 44 55 66

(koszt według taryfy operatora)
Z telefonu komórkowego lub zagranicy:
 +48 61 8 461 461

(koszt według taryfy operatora)

Możesz do nas napisać E-MAIL POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY, a także ZOSTAWIĆ SWÓJ NUMER TELEFONU.
Napisz do nas

W celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie przekazane w formularzu kontaktowym, zgłoszenie reklamacyjne, zamówiony kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta, wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych na podstawie dobrowolnej zgody o ile zostanie wyrażona taka zgoda, lub w celu otrzymywania informacji marketingowych w tym z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu w jakim PLUS BANK S.A. będzie przetwarzał dane osobowe.


Zgoda oznacza przesyłanie treści marketingowych dotyczących produktów i świadczonych usług przez Bank na podany adres e-mail, bankowość elektroniczną lub numer telefonu (tj. smsy, mmsy).

Zgoda uprawnia do kontaktów telefonicznych ze strony Banku w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i świadczonych usług przez Bank.

Zgoda jest dobrowolna, przy czym brak wyrażenia zgody będzie uniemożliwiał Bankowi oferowanie i dostosowanie oferty do potrzeb Wnioskodawcy i możliwości finansowych. Zgoda powiązana jest z relacją z jaką występuje osoba udzielająca zgody z Bankiem. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy osoby, z którą nie doszło do zawarcia umowy oraz byłego klienta Banku po zakończeniu obowiązywania umowy.
 1. Administratorem danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028), przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, zwany dalej „Bankiem”.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych, w sprawach dotyczących danych osobowych, można kontaktować się pisząc na adres: PLUS BANK S.A. - Inspektor Ochrony Danych, 04-028 Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na plusbank.pl („Kontakt z IOD”). Prawa przysługujące na gruncie RODO można realizować w szczególności pocztą tradycyjną, poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Banku lub drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na plusbank.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. marketingu bezpośredniego produktów lub usług Banku, w tym profilowania w celu przygotowywania i przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań konkretnej osoby – podstawą prawną jest udzielona zgoda (zgoda dotyczy osób nie będących klientami Banku);
  2. udzielania odpowiedzi na pytania przekazane do Banku, w tym udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank związanych z możliwością udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do Banku, a także podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku wynikającego z przepisów dotyczących rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego;
  3. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań;
  4. wykrycia i ograniczenia oszustw związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku, w tym z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank polegających na możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i wykrywania oszustw;
  5. zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz ochrony informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz tajemnicy informacji;
  6. archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Banku.
 4. Dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:
  1. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Urząd Skarbowy, Arbiter bankowy;
  2. podmiotom, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych lub udostępnił te dane na podstawie zawartych umów, np. pośrednikom finansowym, dostawcom usług IT, firmom windykacyjnym, firmom doradczym i audytorskim, kancelariom prawnym, firmom archiwizującym lub świadczącym usługi niszczenia dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, firmom zajmującym się marketingiem.
 5. Dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę – niezwłocznie po zgłoszeniu cofnięcia zgody lub po ustaniu okresu na jaki zgoda została udzielona;
  2. w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez Bank;
  3. w zakresie realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez okres wynikający z tych przepisów;
  4. w zakresie obrony przed ewentualnymi roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń.
 7. Na podstawie RODO można skorzystać z następujących praw:
  1. żądania dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzanie lub ich usunięcia;
  2. żądania przeniesienia dostarczonych Bankowi danych przetwarzanych na podstawie zgody oraz przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Powyższe przeniesienie polega na otrzymaniu od Banku danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe;
  3. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Bank przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Bank przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że Bank będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne Bankowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, w szczególności dodatkowe wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie jest konieczne dla możliwości skorzystania z formularza kontaktowego. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi skorzystanie z formularza.
 10. Bank nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jednakże korzysta z profilowania. Profilowanie opiera się na odpowiednich matematycznych lub statystycznych procedurach profilowania, z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zmniejszenie ryzyka błędów w procedurach profilowania. Następujące decyzje są podejmowane poprzez profilowanie:
  1. przeciwdziałania nieuczciwej sprzedaży produktów finansowych tzw. missellingowi;
  2. świadczenia marketingu, w celu przygotowania i rozsyłania spersonalizowanych informacji.