Formularz kontaktowy dla firmW celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie przekazane w formularzu kontaktowym, zgłoszenie reklamacyjne, zamówiony kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta, celach marketingowych na podstawie dobrowolnej zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tego celu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w następujących celach:

zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i świadczonych usług przez PLUS BANK. na podany adres e-mail lub numer telefonu. Jeśli została wyrażona zgoda powyżej, zgoda dotyczy również informacji marketingowych podmiotów trzecich

zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług przez PLUS BANK. np. na podany adres e-mail lub numer telefonu. Zgoda uprawnia do kontaktów telefonicznych. Jeśli została wyrażona zgoda pierwsza, zgoda dotyczy również informacji marketingowych podmiotów trzecich
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A zwany dalej Bankiem.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, 04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 61A.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych
  2. sprzedaży produktów i usług
  3. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
  4. udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne
  5. ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością
  6. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
  7. archiwizacji
 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
  1. udzielona zgoda
  2. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank np. takich jak udzielania odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu reklamacyjnym oraz ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością
 5. Odbiorcami Pani/Pana dane mogą być podmioty przetwarzające w związku ze zleconymi przez Bank działaniami realizowanymi w imieniu Banku, którym dane zostały udostępnione na podstawie udzielonej zgody, obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne oraz pomoc prawną, których udział w procesie będzie konieczny i prawnie uzasadniony okolicznościami sprawy. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, odbiorcami danych osobowych mogą być: organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od czasu na jaki została udzielona zgoda. Zgoda jest udzielona do czasu jej wycofania. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących Bankowi, a także przez okresy przetwarzania danych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
  2. sprostowania danych
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
  4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
  6. przeniesienia Państwa danych osobowych
 9. Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Bank nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
 12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe".